W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Nabór kandydatów do projektów stypendialnych

Nabór kandydatów do projektów stypendialnych

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że rusza kolejna edycja  projektów stypendialnych pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych oraz techników, „Humaniści na start!” dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” dla uczniów szkół branżowych oraz techników.

Przedsięwzięcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów „Prymus Pomorza i Kujaw”

Informacje o naborze

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Organizator planuje przyznać łącznie ponad 500 stypendiów, w tym minimum 200 dla uczniów szkół podstawowych oraz minimum 300 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie. Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium - „Prymus Pomorza i Kujaw” lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 Nabór zakończony zostanie 30 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Informacji udzielają:

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maja Kowalkowska

tel. 56 652 18 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów „Humaniści na start!”

Informacje o naborze

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy łącznie przyznać łącznie ponad 400 stypendiów.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończymy 30 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maja Kowalkowska
tel. 56 652 18 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.