W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Rada szkoły

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, działa rada szkoły.

Według przepisów prawa oświatowego - Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

-  skład i zadania rady szkoły są następujące:

Rada szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu

Rodzice:

Paweł Stachowicz

 

Uczniowie:

Szymon Nagórski

 

Nauczyciele:

Ewa Biedrzycka - sekretarz rady szkoły

Piotr Drozdowski

 

 

Kontakt z radą szkoły - podczas zebrań rodziców lub przez sekretariat szkoły

 

Skład rady szkoły:

1. W skład rady szkoły wchodzą, w równej liczbie:

1) nauczyciele

2) rodzice

3) uczniowie

Zadania rady szkoły:

1) uchwala statut szkoły

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7.

 

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.