W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Historia szkoły

Po powrocie Grudziądza do Macierzy w 1920 r. oraz przejęciu budynków szkolnych przez miasto, z dniem 1 kwietnia 1920r. została reaktywowana pierwsza polska placówka szkolna w mieście - Gimnazjum Królewskie. Jego początki sięgają 1874 r., kiedy to zostało powołane do życia przez władze pruskie, a swoją siedzibę znalazło w gmachu przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza 27 (obecny gmach I LO). Już w roku 1890 ucząca się w nim młodzież utworzyła koło filomackie, za co jego członkowie byli relegowani ze szkoły i osadzeni w więzieniach pruskich. Natomiast w 1906r. polscy uczniowie protestowali przeciwko wprowadzeniu nauczania religii w języku niemieckim, co było refleksem słynnych strajków szkolnych z Wrześni z roku 1901.

W 1916 r. Julian Kulerski reaktywował koło filomatów, które zainicjowało działalność harcerską, prowadzoną przez Zygmunta Łazarewicza. W celu usunięcia skutków germanizacji rozpoczęto 1920r. kursy nauki języka polskiego, prowadzone przez pierwszego polskiego nauczyciela szkoły, Maksymiliana Dąbrowskiego.

W marcu 1921 r. szkoła została upaństwowiona wskutek czego powstały dwie szkoły. Utworzono 8-klasowe gimnazjum dla chłopców, a dziewczęta otrzymały własne gimnazjum żeńskie o kierunku humanistycznym. Pierwszym dyrektorem szkoły był Teodor Mianowski. W pierwszym okresie nauki realizowano zmodyfikowany plan nauczania, funkcjonujący jeszcze w gimnazjum pruskim, poddano go jednak pewnym modyfikacjom. Polskie gimnazjum klasyczne przeznaczyło: na język łaciński 46 godzin, na język grecki 30 godzin, na język polski 31 godzin oraz na język francuski 18 godzin nauki. Więcej czasu poświęcono na naukę historii 19 godzin i geografii 14 godzin. Ponadto obowiązywał przedmiot gimnastyka (po 3 godziny tygodniowo) oraz prace ręczne od klasy I do IV (po 2 godziny tygodniowo). Przedmiotami nadobowiązkowymi były język niemiecki, angielski lub hebrajski. W latach 1922-1923 dyrektorem gimnazjum był Adam Zassowski a od 1923 do 1925 roku Jan Augustyński. Lata te cechuje stabilizacja szkoły. Cieszyła się ona wówczas wysokim poziomem dydaktyczno-wychowawczym. W następnych latach szkołą kierował Juliusz Kydryński, który skompletował zespół nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych. Ponadto wprowadził zmiany organizacyjne w szkole oraz poszerzył współpracę szkoły z rodzicami poprzez organizowanie komitetów rodzicielskich.

W roku szkolnym 1926/27 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wprowadziło nowy program nauczania dla gimnazjum tzw. neoklasycznego. Program ten nieco ograniczył naukę języków starożytnych, geografii i matematyki, natomiast przeznaczył więcej czasu na języki nowożytne i historię oraz wprowadził nowy przedmiot - propedeutykę filozofii (w wymiarze 4 godzin) w siódmej i ósmej klasie gimnazjum. We wrześniu 1933 r. szkołę przekształcono w Państwowe Gimnazjum Klasyczne oraz nadano mu imię Króla Jana III Sobieskiego i ufundowano sztandar z wizerunkiem patrona. W tym samym roku wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów mundurków szkolnych w kolorze granatowym oraz tarcz. Funkcję dyrektora szkoły w tym okresie pełnił Jan Puppel. W roku 1935 gimnazjum przekształcono w czteroletnie Gimnazjum i dwuletnie Liceum. Dyrektorami szkoły przed wybuchem drugiej wojny światowej kolejno byli: Fabian Wierzchowski oraz Marcin Gołąb.

Przez okres dwudziestolecia międzywojennego mury szkoły opuściło około 300 absolwentów. W szkole działały ówcześnie różne organizacje młodzieżowe, m.in. I Grudziądzka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Przysposobienie Wojskowe, Gimnazjalny Klub Sportowy "Sparta", Straż Przednia, Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, Koło Ligi Ochrony Przyrody i Koło PCK. Aktywnie organizowano też kółka zainteresowań m.in. fizyczne, historyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, szkutnicze, literackie im. Jana Kasprowicza, fotograficzne i muzyczne.

We wrześniu 1939 r. budynek szkoły przejęły władze okupacyjne, które zamieniły go w koszary policji niemieckiej. W czasie okupacji hitlerowcy zamordowali część grona pedagogicznego. Śmierć z ręki okupanta ponieśli m.in. dyrektor Jan Augustyński, Stanisław Piwowarczyk, Józef Rozkwitalski, Andrzej Steczko, Maria Tarnowska. Jeden z wychowanków szkoły, Tadeusz Kaube, stworzył w roku 1940 pierwszą na terenach Pomorza nadwiślańskiego konspiracyjną organizację "Rota", która niestety została szybko rozbita, a jej twórca został stracony przez Niemców w forcie w Poznaniu. Profesorowie szkoły Wanda Dobrzyńska i Aniela Kowalska od 1940 roku do końca wojny organizowały tajne nauczanie.

6 marca 1945r. Grudziądz został wyzwolony przez wojska radzieckie. Część grona pedagogicznego przystąpiła do prac porządkowych przy budynku szkolnym. Już 16 marca 1945 r. rozpoczęły się egzaminy wstępne. W kilka lat później, w roku szkolnym 1951/52 szkoła została przeniesiona z budynku przy ulicy Sienkiewicza do budynku Szkoły Powszechnej na ul. Marcinkowskiego 10, gdzie mieści się aż po dzień dzisiejszy. Przedwojenna nazwa szkoły została zastąpiona nową - II Liceum Ogólnokształcące. Należy zaznaczyć, że od roku 1945 aż do 1976 r. II Liceum Ogólnokształcące pozostawało bez imienia. Dopiero w końcu lat siedemdziesiątych władze przywróciły szkole imię Jana III Sobieskiego, a w początku lat 90-tych powrócono do przedwojennej formy: im. Króla Jana III Sobieskiego.

Wielu wychowanków Sobieskiego odegrało ważną rolę w życiu Grudziądza i kraju. Absolwentami szkoły byli m.in. literaci: Roman Mularczyk ps. Bratny i Witold Zalewski, naukowcy tej miary jak: prof. dr hab. Lucjan Borowiecki- dziekan Wydziału Chemii na UMK w Toruniu prof. dr hab. Zbigniew Cywiński- dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, toruński historyk prof. Kazimierz Jasiński, lekarz prof. dr hab. Kazimierz Marzinek oraz filolog prof. dr hab. Czesław Niedzielski. W reprezentacji Polski w piłce koszykowej grali trzej absolwenci "Sobieskiego"- Ryszard Likierski, Zbigniew Felski i Andrzej Drews. Lekkoatletycznym rekordzistą świata i mistrzem Europy juniorów w biegu na 2000 m z przeszkodami był Zygfryd Donarski.

Burzliwa historia, przywiązanie do tradycji z jednoczesnym wybieganiem w przyszłość - to aspekty ciążące na specyficznej atmosferze i szczególnych relacjach między uczniami - nauczycielami - rodzicami (prawie 50% nauczycieli to absolwenci II LO, wśród rodziców odsetek jest podobny). Te zaś, jak i programy: autorskie (dotyczy fakultetów - matematycznego, historycznego i polonistycznego dla uczniów kl. III), Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Debaty Szkolne (w ramach Fundacji Stefana Batorego), a przede wszystkim popularność ruchu olimpijskiego, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka sprawiły, że paryskie władze UNESCO w 1994 roku zaliczyły II LO w elitarny poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Ponieważ dawnej problemem był system klas profilowanych, gdzie każdy uczeń musiał zdecydować się z góry na zdawany na maturze przedmiot, w chwili obecnej nasza szkoła kształci uczniów w nowatorskim i innowacyjnym systemie rozszerzeń, który umożliwia najlepsze przygotowanie do nowej matury. Rozszerzenia obejmują niemalże wszystkie przedmioty, które można zdawać na maturze, wyjąwszy języki (prócz łaciny), które są kryterium naboru do nowych klas I co roku. Młodzież II LO uczy się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego.

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.